I SAB/Wa 153/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6367
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Prezydent Miasta
Data:
2009-07-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie …od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Sędziowie:
Bogdan Wolski
Elżbieta Sobielarska /przewodniczący sprawozdawca/
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Małgorzata Boniecka – Płaczkowska Sędzia WSA Bogdan Wolski Protokolant Katarzyna Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M. K. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji 1. zobowiązuje Prezydenta W. do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku M. K. z dnia 10 kwietnia 2009 r. o wstrzymanie wykonania decyzji […] Konserwatora Zabytków działającego z upoważnienia Prezydenta W. z dnia […] lutego 2009 r. nr […] w terminie jednego miesiąca od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem; 2. zasądza od Prezydenta W. na rzecz M. K. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie wyroku