I SA/Wa 1139/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-07-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Bogdan Wolski
Elżbieta Lenart /przewodniczący sprawozdawca/
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Lenart (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Małgorzata Boniecka – Płaczkowska Sędzia WSA Bogdan Wolski Protokolant Katarzyna Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Miasta W. na decyzję Wojewody […] z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie zwrotu nieruchomości oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku