VIII SA/Wa 527/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-07-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie
Sędziowie:
Marek Wroczyński /przewodniczący/
Włodzimierz Kowalczyk
Leszek Kobylski /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Wroczyński, Sędziowie Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk, Sędzia WSA Leszek Kobylski /sprawozdawca/, Protokolant Aleksandra Borkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M. S., R. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia zawiesić postępowanie na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ppsa.

Uzasadnienie wyroku