II FSK 942/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Sygn. powiązane: III SA/Wa 2062/07
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2008-06-03
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Edyta Anyżewska /przewodniczący sprawozdawca/
Stanisław Bogucki
Stefan Babiarz

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Edyta Anyżewska (sprawozdawca), Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Protokolant Dorota Żmijewska, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 2062/07 w sprawie ze skargi B. C. na decyzję Ministra Finansów z dnia 17 września 2007 r. nr [..] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej orzekającej o odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od B. C. na rzecz Ministra Finansów kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku