II SA/Wa 1171/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6330 Status  bezrobotnego
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-07-27
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Andrzej Kołodziej /sprawozdawca/
Jacek Fronczyk /przewodniczący/
Janusz Walawski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Fronczyk, Sędziowie WSA Janusz Walawski, Andrzej Kołodziej (spr.), Protokolant Agnieszka Bieniewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi T. K. na decyzję Wojewody […] z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oddala skargę

Uzasadnienie wyroku