IV SA/Po 873/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-11-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Jerzy Stankowski /przewodniczący sprawozdawca/
Maciej Dybowski
Izabela Kucznerowicz

Sentencja

Sygn. akt IV SA/Po 873/09 |Dnia 18 lutego 2010 , , , Sąd postanowił:, Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postępowanie sądowe zawiesić., , , , , ,

Uzasadnienie wyroku

IV SA/Po 873/09
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 1 października 2009 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "O" w Poznaniu wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2009 r. nr […] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 czerwca 2009 r. nr […] znak […] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowo-usługowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr […],[…],[…],[…],[…],[…],[…],[…],[…],[…],[…],[…],[…], ark. […], obręb […], położonych przy ul. K. w Poznaniu (k. 2 akt sądowych) na wniosek G.L. i K.L.. Skargę złożono dnia 2 października 2009 r. (k. 28 akt sądowych).
Tymczasem z akt administracyjnych wynika, iż w tej samej sprawie o ustalenie warunków zabudowy G.L. wniósł o zmianę decyzji z dnia 3 czerwca 2009 r. nr […] w zakresie dotyczącym wysokości projektowanego pawilonu handlowo-usługowego oraz ilości miejsc parkingowych (k. 327, 332 akt adm.). Wniosek złożył dnia 12 sierpnia 2009 r. i uzupełnił go 1 września 2009 r. Pismem z dnia 2 września 2009 r. Prezydent Miasta Poznania zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy (k. 333 akt adm.). Zawiadomienie doręczone zostało stronom postępowania w dniach od 3-8 września 2009 r. (k. 335-339 akt adm.).
W tym stanie rzeczy nie ulega wątpliwości, że skargę w tej sprawie złożono do sądu po wszczęciu postępowania w celu zmiany zaskarżonego aktu. Zachodzi zatem podstawa do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego z urzędu na podstawie art. 56 w zw. z art. 124 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku o zmianę decyzji z dnia 3 czerwca
2009 r. Z tych przyczyn Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.
/-/I.Kucznerowicz /-/J.Stankowski /-/M.Dybowski
KP