III SA/Wa 1302/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-08-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sędziowie:
Grażyna Nasierowska
Krystyna Chustecka /przewodniczący sprawozdawca/
Sylwester Golec

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Sylwester Golec, Sędzia WSA Grażyna Nasierowska, Protokolant Emilia Jaktorska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi W. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia […] sierpnia 2008 r. nr […] w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku akcyzowym 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie może być wykonana w całości, 3) zasądza od Dyrektora Izby Celnej w W. na rzecz W. S. kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie wyroku