I SA/Wa 1300/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Budownictwa
Data:
2009-08-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Sobielarska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M. Z., H. G., M. B., D. K., M. L., A. W. i M. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia […] czerwca 2009 r., nr […] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego postanawia odrzucić skargę.
Uzasadnienie: M. Z., H. G., M. B. i D. K.(reprezentowane przez adwokata T. L.) oraz M. L., A. W. i M. W. (występujący osobiście) wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia […] czerwca 2009 r., nr […] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego.
Przedmiotowa skarga została podpisana tylko przez pełnomocnika reprezentującego M. Z., H. G., M. B. i D. K.. Wobec powyższego wezwaniem z dnia 10 września 2009 r. zobowiązano skarżących występujących w sprawie osobiście do usunięcia braku formalnego skargi – w terminie siedmiu dni pod rygorem jej odrzucenia – poprzez podpisanie skargi bądź nadesłanie podpisanego egzemplarza skargi. Przedmiotowe wezwanie zostało doręczone skarżącym: A. W. w dniu 16 października 2009 r., M. L. w dniu 20 października 2009 r. oraz M. W. w dniu 26 października 2009 r. Skarżący nie uzupełnili jednak w wyznaczonym terminie braku formalnego skargi.
Ponadto, wobec braku w aktach sprawy dowodu uiszczenia wpisu sądowego od skargi M. Z., H. G., M. B. i D. K. zarządzeniem Sędziego z dnia 2 września 2009 r. zwrócono się do Oddziału Finansowo – Budżetowego tutejszego Sądu o ustalenie, czy wpłynął wpis sądowy w wysokości 200 (dwieście) złotych należy od ww. skarżących reprezentowanych przez pełnomocnika adw. T. L.. W odpowiedzi poinformowano, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty od niniejszej sprawy (k- 15 verte).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.
W przedmiotowej sprawie, skarżący występujący w sprawi osobiście tj. M. L., A. W. i M. W. nie wykonali wezwania Sądu i w wyznaczonym siedmiodniowym terminie nie podpisali skargi.
Wobec powyższego, Sąd postanowił o odrzuceniu skargi M. L., A. W. i M. W. na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Zgodnie natomiast z treścią przepisu art. 221 powołanej ustawy, pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli podlegają one opłacie stałej. Zatem w przypadku wniesienia do sądu administracyjnego przez profesjonalnego pełnomocnika skargi podlegającej opłacie stałej, istnieje z mocy prawa obowiązek jednoczesnego uiszczenia tej opłaty gotówką do kasy sądu administracyjnego lub przelewem na rachunek bankowy tego sądu, pod rygorem jej odrzucenia, bez stosownego wezwania Sądu.
Wysokość wpisów określa wydane na podstawie art. 233 powołanej ustawy, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). Zgodnie z § 2 ust. 5 tego rozporządzenia w przedmiotowej sprawie wpis ma charakter stały i wynosi 200 (dwieście) złotych.
Zatem skoro profesjonalny pełnomocnik nie uiścił wpisu od skargi, to skargę M. Z., H. G., M. B. i D. K. należało odrzucić na podstawie art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku