I SA/Sz 966/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne:
Interpretacje podatkowe
Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2009-12-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżoną intepretację indywidualną
Sędziowie:
Kazimierz Maczewski
Marian Jaździński /przewodniczący/
Marzena Kowalewska /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marian Jaździński, Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska (spr.),, Sędzia WSA Kazimierz Maczewski, Protokolant Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 lutego 2010 r. sprawy ze skargi P. S.A. z siedzibą w S. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia […] nr […] w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego I uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną II stwierdza, że zaskarżona interpretacja indywidualna nie podlega wykonaniu III zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz P. S.A z siedzibą w S. kwotę […] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie wyroku