I SA/Wa 1307/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Bogdan Wolski /sprawozdawca/
Elżbieta Lenart /przewodniczący/
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Lenart Sędziowie: Sędzia WSA Małgorzata Boniecka – Płaczkowska Sędzia WSA Bogdan Wolski (spr.) Protokolant Katarzyna Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi J. K. i K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku