IV SA/Wa 1350/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Agnieszka Wójcik /sprawozdawca/
Marian Wolanin
Wanda Zielińska-Baran /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran, Sędziowie Sędzia WSA Marian Wolanin, Sędzia WSA Agnieszka Wójcik (spr.), Protokolant Marek Lubasiński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi S. R. i R. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – oddala skargę –

Uzasadnienie wyroku