I SAB/Wa 208/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Prezydent Miasta
Data:
2009-09-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie …od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Sędziowie:
Bogdan Wolski /sprawozdawca/
Elżbieta Lenart /przewodniczący/
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Lenart Sędziowie: Sędzia WSA Małgorzata Boniecka – Płaczkowska Sędzia WSA Bogdan Wolski (spr.) Protokolant Katarzyna Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Z. Z. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku A. P. z dnia 26 kwietnia 1948 r. o oddanie gruntu położonego w W. przy ul. […] w użytkowanie wieczyste 1. zobowiązuje Prezydenta W. do rozpoznania wniosku A. P. z dnia 26 kwietnia 1948 r. o oddanie gruntu położonego w W. przy ul. […] w użytkowanie wieczyste – w terminie jednego miesiąca od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem; 2. zasądza od Prezydenta W. na rzecz Z. Z. kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie wyroku