I SA/Wa 1609/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data:
2009-10-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odmówiono uwzględnienia wniosku
Sędziowie:
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Boniecka – Płaczkowska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Zakładu […] sp. j. R. W., W. Z. o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym w sprawie ze skargi Zakładu […] sp. j. R. W., W. Z. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia […] sierpnia 2009 r., nr […] w przedmiocie zezwolenia na wykonanie zabezpieczenia chodnika postanawia odmówić uwzględnienia wniosku.

Uzasadnienie wyroku