I SA/Wa 1689/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Zarząd Gminy
Data:
2009-10-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Lenart /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Lenart po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. L. i E. L. na uchwałę Zarządu W. z dnia […] marca 2009 r., nr […] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zamianę lokali postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Pismem z dnia 9 września 2009 r. E. L. i E. L. złożyły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Zarządu W. z dnia […] marca 2009 r., nr […], wydaną w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zamianę lokali pomiędzy E. L. i E. L.
Zarządzeniem z dnia 22 października 2009 r., przesłanym przy piśmie z dnia 27 października 2009 r., skarżące zostały wezwane, pod rygorem odrzucenia skargi w terminie 7 dni, do wskazania pisma, w którym wezwały one organ do usunięcia naruszenia prawa w związku z wydaniem zaskarżonej uchwały, tj. jego daty i organu, do którego zostało ono wniesione oraz nadesłanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii potwierdzenia nadania tego pisma.
Wezwanie to zostało doręczone skarżącym w dniu 4 listopada 2009 r.
W odpowiedzi na powyższe zarządzenie w dniu 6 listopada 2009 r. E. L. przesłała, m.in. kopię swoich pism skierowanych do Przewodniczącej Rady W. z dnia 6 kwietnia 2009 r. i 5 czerwca 2009 r., a także potwierdzenie nadania tego ostatniego pisma.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.
Podstawą do wniesienia do sądu administracyjnego skargi na uchwałę organu gminy jest art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). W myśl tego przepisu każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
Skargę powyższą zgodnie z treścią art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Warunkiem dopuszczalności wniesienia skargi w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jest więc dokonanie wezwania organu do usunięcia naruszenia interesu prawnego przez skarżącego oraz zachowanie terminu, o którym mowa w cytowanym art. 53 § 2 P.p.s.a.
W rozpoznawanej sprawie E. L. na wezwanie Sądu nadesłała swoje pismo z dnia 5 czerwca 2009 r. oraz potwierdzenie jego nadania, Sąd uznał zatem, że wskazała ona właśnie to pismo (data nadania 6 czerwca 2009 r.), jako wzywające organ administracji Radę W. do usunięcia naruszenia interesu prawnego przedmiotową uchwałą z dnia […] marca 2009 r. Jak wynika z akt sprawy na pismo z dnia 5 czerwca 2009 r. organ administracji nie udzielił odpowiedzi.
Z kolei skarżąca E. L. nie wezwała organu do usunięcia naruszenia prawa, bowiem żaden z nadesłanych do Sądu, przy piśmie z dnia 6 listopada 2009 r., dokumentów nie został przez nią podpisany, ani złożony w jej imieniu. Dokumentu takiego brak jest także w aktach administracyjnych sprawy. Zatem zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarga E. L. podlegała odrzuceniu.
Natomiast skarga E. L. została wniesiona z naruszeniem terminu określonego w art. 53 § 2 P.p.s.a., bowiem wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nadała ona w dniu 6 czerwca 2009 r., a skargę, pomimo braku odpowiedzi udzielonej przez organ, wniosła w dniu 10 września 2009 r. (data prezentaty). Skarżąca ta uchybiła więc sześćdziesięciodniowemu terminowi określonemu w art. 53 § 2 in fine. Zatem także skargę E. L. należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Uzasadnienie wyroku