I SA/Wa 1796/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-11-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Boniecka – Płaczkowska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […] sierpnia 2009 r., nr […] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: W dniu 6 października 2009 r. (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym w M.) Z. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z […] sierpnia 2009 r., nr […].
Decyzją tą organ drugiej instancji utrzymał w mocy decyzję Prezydenta W. z […] października 2008 r., nr […] o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości […] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położnej w W., w dzielnicy […], przy ul. […] i ul. […], oznaczonej jako działki ewid. nr […] z obrębu […] o łącznej powierzchni […] m2, wywołanego zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości.
W odpowiedzi na skargę Kolegium wniosło o jej odrzucenie z uwagi na jej wniesienie do Sądu po upływie terminu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:
Stosownie do treści art. 53 § 1 w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.
Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji wynika, iż skarżący odebrał ją w dniu 31 sierpnia 2009 r., a zatem 30 dniowy termin do wniesienia przez Z. J. skargi do Sądu upłynął 30 września 2009 r.
Skoro skarga została nadana w urzędzie pocztowym 6 października 2009 r., to jako wniesioną do Sądu po upływie ustawowego terminu należało ją odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku