II SAB/Gd 24/09 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-05-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Katarzyna Krzysztofowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 19 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. R. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie podania podstawy prawnej pozbawienia statusu strony postępowania w sprawie robót budowlanych postanawia skargę odrzucić.
Uzasadnienie: W dniu 19 maja 2009 roku I. R. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z pismem skarżącej z dnia 21 stycznia 2009 roku, w którym wnosiła o podanie podstaw prawnych pozbawienia jej statusu strony postępowania, w sprawie toczącej się przed tym organem ([…]). Skarżąca wyjaśniła, iż w sierpniu 2008 roku domagała się od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udostępnienia kopii oświadczenia o prawie dysponowania powierzchnią zajętą pod zabudowę oraz kopii zgłoszenia faktu prowadzenia robót budowlanych w budynku przy ul. L. […] w S. Podniosła, że uzyskała od organu jedynie ustną informację, iż nie jest stroną postępowania i dlatego nie jest uprawniona ani do zapoznawania się z aktami, ani do otrzymywania kopii dokumentów, jak również nie będzie informowana o podejmowanych decyzjach. Nie podano skarżącej podstaw prawnych powyższych działań.
Z akt administracyjnych nie wynika aby skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zażalenie na bezczynność organu pierwszej instancji polegającą na niepodaniu podstaw prawnych pozbawienia skarżącej statusu strony postępowania dotyczącego stanu technicznego części budynku przy ul. L. […] w S. Z tych też przyczyn, zarządzeniem z dnia 9 października 2009 roku, skarżąca zobowiązana została do wskazania, w terminie 14 dni, czy w związku z faktem, iż odmówiono jej zapoznania się z aktami sprawy prowadzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nieodpowiedniego stanu technicznego części budynku przy ul. L. […] w S., zwróciła się na piśmie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zażaleniem na niezałatwienie sprawy w terminie przez organ pierwszej instancji. Skarżącej prawidłowo doręczono ww. zarządzenie w dniu 14 października 2009 roku, lecz do dnia dzisiejszego skarżąca zobowiązania nie wykonała.
Rozpoznając niniejszą sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę na bezczynność można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przy czym przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia przewidziany w ustawie.
W wypadku niezałatwienie sprawy w terminie określonym w przepisie art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – dalej jako k.p.a. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, nr 98, poz. 1071 ze zm.) lub ustalonym w myśl
art. 36 k.p.a. – takim środkiem zaskarżenia jest zażalenie do organu wyższej instancji przewidziane w art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
W niniejszej sprawie Sąd uznał, że skarżąca nie wniosła zażalenia do organu wyższego stopnia – to jest Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na niezałatwienie sprawy w terminie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W aktach administracyjnych brak jest bowiem takiego zażalenia, a skarżąca – zobowiązana do wskazania czy zażalenie takie składała, zobowiązania nie wykonała. Ponieważ skarżąca nie wyczerpała przysługujących jej środków zaskarżenia, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę wniesioną w niniejszej sprawie za niedopuszczalną i na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę odrzucił.

Uzasadnienie wyroku