II SA/Gd 470/09 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Odrzucono zażalenie
Sędziowie:
Katarzyna Krzysztofowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 19 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 kwietnia 2009 roku, nr […] w przedmiocie ograniczenia uciążliwego oddziaływania na środowisko postanawia: odrzucić zażalenie skarżącego M. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 sierpnia 2009 roku, sygn. akt II SA/Gd 470/09, o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego.
Uzasadnienie: Zarządzeniem z dnia 18 sierpnia 2009 roku, wydanym na podstawie
art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącego M. K. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 24 sierpnia 2009 roku.
W dniu 31 sierpnia 2009 roku skarżący wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie o uiszczeniu wpisu sądowego podnosząc, że wpis w wysokości 200 zł jest za wysoki i niezgodny z przepisami.
Zarządzeniem z dnia 2 września 2009 roku wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez złożenie jednego egzemplarza odpisu zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Zarządzenie doręczono skarżącemu w dniu 9 września 2009 roku, jednak w wyznaczonym terminie skarżący nie nadesłał odpisu zażalenia.
Zgodnie z treścią art. 49 w zw. z art. 197 § 2 i art. 178 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli zażalenie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie w terminie siedmiu dni pod rygorem jego odrzucenia.
Stosownie zaś do treści art. 47 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Odpisami w rozumieniu § 1 mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej (art. 47 § 2 cyt. ustawy).
W niniejszej sprawie skarżący wnosząc zażalenie nie dołączył jego odpisu. Brak odpisu zażalenia stanowił brak formalny wniesionego środka zaskarżenia, albowiem uniemożliwiał nadanie mu prawidłowego biegu przez doręczenie go przeciwnej stronie postępowania. Skarżący nie nadesłał również odpisu zażalenia na skutek wezwania z dnia 2 września 2009 roku. Sąd braku tego sam nie mógł uzupełnić, ponieważ przepis art. 49 w zw. z art. 197 § 2 i art. 178 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie upoważnia Sądu do samodzielnego uzupełniania braków, lecz wprost wymaga wezwania strony do przedstawienia stosownych dokumentów. Ponadto wskazać należy, że ewentualne sporządzenie kserokopii zażalenia przez Sąd i włączenie jej do akt sprawy nie stanowiłoby uzupełnienia braków formalnych zażalenia. Przez odpis pisma rozumie się bowiem jednobrzmiący z oryginałem egzemplarz pisma podpisany przez stronę składającą pismo (bez względu na to czy jest to egzemplarz pisma zgodny układem treści z oryginałem, czy też osobno sporządzony dokument) lub poświadczoną przez stronę za zgodność z oryginałem kopię pisma (vide cyt. powyżej art. 47 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Z tych przyczyn Sąd nie mógł sporządzić odpisu zażalenia we własnym zakresie.
Stosownie do art. 197 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, zaś zgodnie z art. 178 tej ustawy wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn jako niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.
W związku z powyższym, na skutek niedopełnienia przez skarżącego obowiązku przedłożenia odpisu zażalenia, należało wniesione zażalenie odrzucić na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku