I SA/Gl 418/09 – Wyrok WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-05-18
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżone postanowienie
Sędziowie:
Ewa Madej /przewodniczący/
Krzysztof Winiarski /sprawozdawca/
Teresa Randak

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Madej, Sędziowie WSA Teresa Randak, Krzysztof Winiarski (spr.), Protokolant Anna Bartkowiak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009r. sprawy ze skargi Prezydenta Miasta K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia […] nr […] w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych 1 uchyla zaskarżone postanowienie; 2 zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony skarżącej kwotę […] zł ( słownie: […] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

Uzasadnienie wyroku