III SA/Gl 1143/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Hasła tematyczne:
Ubezpieczenia
Skarżony organ:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Data:
2009-10-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Przekazano według właściwości do innego sądu administracyjnego
Sędziowie:
Anna Apollo /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Apollo po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia […] nr […] w przedmiocie spraw ubezpieczeń zdrowotnych postanawia: uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, jako właściwemu miejscowo do jej rozpoznania.
Uzasadnienie: W dniu […] (data nadania w urzędzie pocztowym) wpłynęła do tutejszego Sądu skarga A. M. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dnia […] nr […] w przedmiocie ubezpieczeń społecznych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z normą zawartą w art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. – zwaną dalej "P.p.s.a.") – do rozpoznania konkretnej sprawy sądowoadministracyjnej właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Przepis ten ustanawia generalną zasadę, określającą właściwość miejscową konkretnego sądu administracyjnego w określonej sprawie sądowoadministracyjnej. W przedmiotowej sprawie ustawodawca nie ustanowił wyjątku od tej generalnej zasady.
Stosownie do art. 59 § 1 P.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, aniżeli ten sąd, do którego wpłynęła skarga, sąd, który stwierdzi swoją niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.
Jednocześnie, na zasadzie § 1 pkt 13 rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652) – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jest z dniem 1 stycznia 2004 r. sądem właściwym dla obszaru województwa mazowieckiego.
Skarżąca w przedmiotowej sprawie wniosła skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Organ ten ma swoją siedzibę w Warszawie. Wynika z tego, że wojewódzkim sądem administracyjnym właściwym dla rozpoznania niniejszej sprawy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Na obszarze właściwości tego sądu ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działanie zostało zaskarżone.
W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał przedmiotową sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, jako sądowi miejscowo właściwemu do jej rozpoznania.

Uzasadnienie wyroku