III SA/Gl 1160/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Podatek od towarów i usług
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-10-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Anna Apollo /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Apollo po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę […] ([…]) zł, uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.
Uzasadnienie: Radca prawny J. Z. – W. w dniu […] (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym) wniosła w imieniu swojego mocodawcy J. G. skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia […] nr […], utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia […] nr […] umarzającą postępowanie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług za […], przeksięgowanego na pokrycie zobowiązań w podatku od towarów i usług za […] i […] oraz za […] ze względu na bezprzedmiotowość wniosku wszczynającego to postępowanie.
Jednocześnie, wraz ze skargą wniesiona przez swojego pełnomocnika, skarżąca J. G. uiściła w dniu […] wpis stały od tej skargi w kwocie […] zł.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 221 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270) – zwanej dalej w skrócie "P.p.s.a." – pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Stosownie do art. 231 p.p.s.a. wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.
W niniejszej sprawie przedmiot skargi stanowi decyzja wydana w sprawie umorzenia postępowania podatkowego. Bezsprzeczne jest, że przedmiotem rozpoznania w tego typu sprawie nie jest konkretna należność pieniężna, lecz kwestia proceduralna – umorzenie postępowania podatkowego.
Jednocześnie, § 3 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zmianami) stanowi, że wpis stały wynosi w sprawach skarg nie objętych wpisem stosunkowym z zakresu zobowiązań podatkowych wynosi […] zł. Strona skarżąca tymczasem uiściła wpis stały w kwocie […] zł.
W przedmiotowej sprawie skarga nie została więc należycie opłacona.
Skarga, która została wniesiona przez radcę prawnego, lecz nie została jednocześnie należycie opłacona podlega odrzuceniu na podstawie art. 221 P.p.s.a.
Zwrot wpisu sądowego znajduje uzasadnienie w art. 232 § 1 pkt 1 lit "a" P.p.s.a.
W tym stanie rzeczy, Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie wskazanych powyżej przepisów i przy zastosowaniu art. 58 § 3 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku