II SA/Go 878/09 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:
Pomoc społeczna
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-11-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Joanna Brzezińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Sędzia WSA Joanna Brzezińska po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.B. na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […]r. nr […] w przedmiocie udzielenia informacji postanawia odrzucić skargę
Uzasadnienie: Dnia […] listopada 2009r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła skarga D.B. z […] października 2009r. na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] września 2009r. znak […].
Przedmiotowym pismem Kolegium, po rozpoznaniu pisma skarżącej z […] września 2009r. zawierającego wezwanie do nadesłania decyzji i postanowień w sprawach wskazanych w pismach z […] sierpnia, poinformowało wnioskująca, iż o wszystkich rozstrzygnięciach w jej sprawach jest informowana bezzwłocznie w formie pisemnej i wszystkie sprawy są rozpoznawane w terminach urzędowych. Po rozpoznaniu dalszych spraw rozstrzygnięcia zostaną przesłane wraz z pouczeniem o możliwości i sposobie ich zaskarżenia.
W skardze z […] października 2009r. D.B. wyraża swoje niezadowolenie ze sposobu rozpatrywania jej spraw przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, oraz organu pomocy społecznej l instancji, które w jej ocenie ciągle powiela kierowane do niej rozstrzygnięcia i nie odnosi się do meritum zgłaszanych przez nią potrzeb
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga podlega odrzuceniu
Zakres kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne został określony w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, póz. 1269 ze zm.), zgodnie z którą sądy administracyjne w zakresie swojej właściwości sprawują kontrolę pod względem legalności, to jest zgodności z prawem, działań lub zaniechań organów administracji publicznej. Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy administracyjne ma charakter ograniczony, co oznacza, że objęte są nią jedynie działania administracyjne wskazane w ustawie.
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, póz 1270) zwanej dalej "p.p.s.a.", sądy
administracyjne sprawują kontrolę działalności organów administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:
1) decyzje administracyjne;
2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;
4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;
5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;
6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne
niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;
7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;
8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.
Sąd orzeka także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosuje środki określone w tych przepisach.
Oznacza to zasadniczo, iż czynności organów administracji publicznej nie mieszczące się w wykazanym wyżej zakresie działań administracji publicznej nie podlegają merytorycznej ocenie przez sąd administracyjny.
Z treści kwestionowanego pisma Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] września 2009r. wynika, iż nie jest ono ani decyzją administracyjną ani postanowieniem, w rozumieniu art. 3 § 2 ust. 1-3 p.p.s.a. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się bowiem, iż decyzją administracyjną jest kwalifikowany akt administracyjny, stanowiący przejaw woli administrujących w państwie organów, wydany na podstawie powszechnie obowiązującego prawa administracyjnego lub finansowego, o charakterze władczym i zewnętrznym, rozstrzygający konkretną sprawę administracyjną konkretnie określonej osoby fizycznej lub prawnej w postępowaniu unormowanym przez przepisy proceduralne ( por. uchwała SN z dnia 5 lutego 1988 r., III AZP 1/88,). Zaskarżony dokument nie jest też innym aktem z zakresu administracji publicznej dotyczącym uprawnień lub obowiązków
wynikających z przepisów prawa, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., przez który rozumieć należy głównie działania materialno-techniczne, wywołujące określone skutki drogą faktów (por. uchwała NSA z dnia 8 września 2003 r., OPS 2/03,)- Zaskarżone pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego jest jedynie pismem informującym stronę o czynnościach jakie organ podejmuje w jej sprawach, w odpowiedzi na jej zapytanie.
Analiza akt sprawy, w szczególności pisma – wniosku skarżącej z […] września 2009r. oraz skargi jednoznacznie wskazuje, iż celem jej licznych pism kierowanych do organów z zakresu pomocy społecznej oraz organu odwoławczego jest uzyskanie pomocy w oczekiwanym rozmiarze gdyż pomoc przyznawana dotychczas nie satysfakcjonuje strony. D.B. oczekuje zatem od organów jedynie w pełni pozytywnego rozpatrzenia jej licznych wniosków o pomoc, zgodnie ze zgłoszonymi żądaniami. Jednocześnie strona poinformowała, iż w przypadku dalszego "powielania" odpowiedzi organów skutkować to będzie dalszymi skargami do WSA oraz zażaleniami.
W odpowiedzi na powyższe pismo organ, zgodnie z wynikającą z art. 9 KPA zasadą ogólną informowania, poinformował stronę, iż po rozpatrzeniu jej wniosków zostaną jej doręczone stosowne rozstrzygnięcia wraz z informacją o sposobie ich zaskarżenia. Nie budzi wątpliwości iż zaskarżone pismo SKO nie rozstrzyga żadnej indywidualnej sprawy administracyjnej
Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż skarżone pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie jest aktem administracyjnym organu administracji publicznej podlegającym kognicji sądu administracyjnego
Z tych powodów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 58 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę należało odrzucić jako niedopuszczalną.

Uzasadnienie wyroku