II FZ 579/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane: I SA/Wr 1132/09
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-12-21
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Sędziowie:
Grzegorz Krzymień /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Grzegorz Krzymień po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia M. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1132/09 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi M. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 3 kwietnia 2009 r., nr […] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia umorzyć postępowanie zażaleniowe.

Uzasadnienie wyroku

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, sygn. akt I SA/Wr 1132/09, odmówił M. K. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego W. – S. M. orzekającej o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe fundacji.
Na powyższe postanowienie Skarżący wniósł zażalenie.
Pismem z dnia 29 października 2009 r. (30 października 2009 r. – data nadania) doprecyzowanym pismem z dnia 18 listopada 2009 r. cofnięto wniesione zażalenie z uwagi na uchylenie przez Dyrektora Izby Skarbowej decyzji organu podatkowego I instancji orzekającej o odpowiedzialności Skarżącego za zaległości podatkowe fundacji i umorzenie postępowania w sprawie.
W tych okolicznościach Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 i 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.