II SA/Łd 88/09 – Wyrok WSA w Łodzi


Sygnatura:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-01-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Barbara Rymaszewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 19 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska Sędziowie Sędzia WSA Barbara Rymaszewska (spr.) Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek Protokolant asystent sędziego Agnieszka Gortych-Ratajczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2009 roku sprawy ze skargi B. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia […] nr […] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy C. z dnia […], znak: […], 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku, 3. przyznaje i nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz adwokata M. C. kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa i 80/100) zł, zawierającą podatek od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej B. O. z urzędu oraz kwotę 17 (siedemnaście) zł tytułem zwrotu wydatków. LS

Uzasadnienie wyroku