II SA/Łd 705/09 – Wyrok WSA w Łodzi


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Barbara Rymaszewska
Czesława Nowak-Kolczyńska /sprawozdawca/
Renata Kubot-Szustowska /przewodniczący/

Sentencja

Dnia 19 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska Sędziowie Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska (spr.) Sędzia WSA Barbara Rymaszewska Protokolant sekretarz sądowy Nina Krzemieniewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi A. P. i S. P. na decyzję Wojewody […] z dnia […] nr […] znak: […] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty […] z dnia […], nr […] oraz decyzję Starosty […] z dnia […] nr […], 2. zasądza od Wojewody […] na rzecz A. P. i S. P. solidarnie kwotę 757 (siedemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. LS

Uzasadnienie wyroku