II SA/Łd 756/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6550
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2009-09-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Renata Kubot-Szustowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 19 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot – Szustowska po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.N. na decyzję Dyrektora […] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia […] roku nr […] w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: W dniu 20 sierpnia 2009 roku (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym) G. N. przesłał bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na Dyrektora […] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia […] roku, nr […], w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego.
Skarga wpłynęła do WSA w Łodzi w dniu 25 sierpnia 2009 roku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, w dniu 27 sierpnia 2009 roku, przesłał powyższą skargę na adres Dyrektora […] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:
Stosownie do treści art. 53 § 1 w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.
Zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji publicznej oznacza, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego lub też za pośrednictwem organu administracji publicznej innego niż ten, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, sąd ten powinien ją przekazać właściwemu organowi administracji publicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi, decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd (organ administracji publicznej) pod adresem właściwego organu administracji publicznej. (zob. "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz" pod red. T. Wosia, LexisNexis Wyd. 1, Warszawa 2005r., str. 248).
Z powyższego wynika, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego, sąd ten powinien ją przekazać właściwemu organowi administracji publicznej. Wówczas o zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje data nadania skargi przez sąd pod adresem właściwego organu administracji publicznej (por. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 marca 2006 r., sygn. akt II SA/Bk 131/06, Lex nr 284737).
Kwestionowaną w skardze decyzję doręczono skarżącemu w dniu 22 lipca 2009 roku, a zatem ustawowy 30-dniowy termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego upływał w dniu 21 sierpnia 2009 roku. Tymczasem w przedmiotowej sprawie skarga została przekazana do organu w dniu 27 sierpnia 2009 roku, a zatem po upływie ustawowego terminu, choć ma to drugorzędne znaczenie wobec faktu, iż owa skarga do WSA w Łodzi wpłynęła w dniu 25 sierpnia 2009 roku, zatem Sąd nie mógł jej przekazać organowi w sposób umożliwiający skarżącym zachowanie terminu do wniesienia skargi.
Z powyższych względów Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji postanowienia.
ar

Uzasadnienie wyroku