II SA/Łd 799/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-10-06
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Renata Kubot-Szustowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 19 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot – Szustowska po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U.C. i R. C. na decyzję Wojewody […] z dnia […] roku nr […], znak: […] w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi – na rzecz skarżących U. C. i R. C. solidarnie kwotę 500 (pięćset) złotych, uiszczoną w dniu […] roku tytułem wpisu sądowego, zaksięgowaną pod poz. […].
Uzasadnienie: U. C. i R. C. skierowali do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Wojewody […] z dnia […] roku, nr […] w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Zarządzeniami z dnia 7 października 2009 roku, Przewodniczący Wydziału II wezwał solidarnie skarżących do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dwóch egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych oraz do uzupełnienia braków fiskalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.
Odpisy zarządzeń doręczono w dniu 14 października 2009 roku. W odpowiedzi skarżący uiścili wpis sądowy, jednakże wyznaczony termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:
Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej p.p.s.a.) sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.
Jak wynika z akt sprawy, wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi, przez nadesłanie jej dwóch odpisów celem doręczenia uczestnikom postępowania E. Z. i M. K., zostało skutecznie doręczone skarżącym w dniu 14 października 2009 r. Zatem termin do wykonania wezwania Sądu upłynął w dniu 21 października 2009 r. Mimo upływu wyznaczonego terminu, skarżący nie nadesłali odpisów skargi.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a powołanej ustawy
ar

Uzasadnienie wyroku