III SO/Lu 2/09 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Hasła tematyczne:
Wymierzenie grzywny
Skarżony organ:
Wójt Gminy
Data:
2009-08-06
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Odrzucono wniosek
Sędziowie:
Jerzy Drwal /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jerzy Drwal po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku H. R. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi do sądu p o s t a n a w i a odrzucić wniosek.
Uzasadnienie: Pismem z dnia 3 sierpnia 2009 r. H. R. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wniosek o ukaranie organów administracji za nieprzekazanie skargi do sądu administracyjnego.
Zarządzeniem z dnia 6 sierpnia 2009 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego, skarżący złożył pismo, z treści którego wynika iż domaga się zwolnienia od obowiązku uiszczenia tej opłaty. Dnia 25 sierpnia 2009 r., wezwano skarżącego do uzupełnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy. W związku z niewykonaniem wezwania, wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy pozostawiono bez rozpoznania.
Zarządzeniem z dnia 19 października 2009 r., ponownie wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie skargi do sądu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia wniosku.
Wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono w dniu 27 października 2009 r. Zatem termin do zapłacenia wpisu upłynął w dniu 3 listopada 2009 r. Pomimo upływu zakreślonego, siedmiodniowego terminu wpis od wniosku nie został uiszczony.
Zgodnie z art. 220 § 3 ppsa – skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.
Wobec bezskutecznego upływu terminu do opłacenia wpisu od wniosku w niniejszej sprawie, na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 64 § 3 ppsa, sąd orzekł jak w postanowieniu.

Uzasadnienie wyroku