II FPP 4/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne:
Przewlekłość postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-02
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Odrzucono skargę na przewlekłość postępowania
Sędziowie:
Ludmiła Jajkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia del. WSA: Ludmiła Jajkiewicz po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II Izby Finansowej skargi S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi S. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 15 czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 r. postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania
Uzasadnienie: Skarżący S. P. pismem z dnia 15 września 2009 r. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie z jego skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 15 czerwca 2009 r., nr […], w przedmiocie zawieszenia postępowania w zakresie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 r.
Pismem z dnia 6 października 2009 r., sygn. akt IIFPP 4/09, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2009 r., Sąd wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi, przez nadesłanie odpisu skargi (poświadczonego za zgodność z oryginałem) oraz uiszczenia wpisu w kwocie 100,00 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.
Z treści zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że przesyłka nie została odebrana przez skarżącego w wyznaczonym terminie.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga skarżącego na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki podlega odrzuceniu.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm. – dalej: ustawa), skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a także spełniać określone wymogi przewidziane dla danej procedury.
Stosownie bowiem do art. 8 ust. 2 ustawy do postępowania toczącego się na skutek skargi w sprawach nieuregulowanych sąd stosuje odpowiednio przepisy o postępowaniu zażaleniowym obowiązujące w postępowaniu, którego skarga dotyczy.
W postępowaniu sądowoadministracyjnym oznacza to odpowiednie zastosowanie przepisów o zażaleniach z art. 194-198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej: p.p.s.a.), a także innych przepisów regulujących procedurę, w tym na potrzeby rozpoznawanej sprawy art. 47 § 1 i 49 § 1 oraz art. 220 p.p.s.a.
W myśl art. 47 § 1 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać odpisy, a w wypadku wymienienia w piśmie załączników, także odpisy załączników. Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 49 § 1 p.p.s.a.).
W tym wypadku konsekwencją nie uzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych jest odrzucenie skargi, podobnie jak w przypadku nie uiszczenia opłaty od skargi.
W myśl art. 17 ust. 1 ustawy skarga podlega bowiem stałej opłacie w wysokości 100 złotych. Również i w tym wypadku nieuiszczenie opłaty stanowi przeszkodę do nadania skardze właściwego biegu. W razie więc wniesienia skargi bez stosownej opłaty przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem odrzucenia (art. 220 § 3 p.p.s.a.) uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dręczenia wezwania (art. 220 § 1 p.p.s.a.).
Przenosząc powyższe na grunt sprawy należy wskazać, iż skarga była dotknięta brakiem formalnym, bowiem nie zawierała odpisu skargi jak też nie była należycie opłacona. Stąd też Sąd chcąc nadać bieg skardze wezwał skarżącego do jej uzupełnienia. Mimo, że skarżący nie podjął wezwania w zakreślonym przez Sąd terminie, to jednak należy przyjąć, że przesyłka została skutecznie doręczona, a co za tym idzie wywarła skutki procesowe, o jakich mowa wyżej.
W myśl art. 73 § 1 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65 – art. 72 powołanej ustawy, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (§ 2). W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (§ 3). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu, o którym mowa w tym przepisie (§ 4).
Z potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy wynika, że przesyłka skierowana na adres podany w skardze była awizowana po raz pierwszy w dniu 9 października 2009 r., o czym skarżący został powiadomiony, a następnie w dniu 19 października 2009 r. i ekspediowana w dniu 27 października 2009 r. do nadawcy. Tak więc niewątpliwie czternastodniowy termin o jakim mowa w tym przepisie został zachowany.
Dodatkowo wypada zauważyć, iż zarówno wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi jak i do uiszczenia należnego wpisu, skierowane do skarżącego, zawierało zarówno podstawę prawną wezwania, termin do wypełnienia tego wezwania oraz rygor, z którym wiąże się jego niewypełnienie. W związku z tym, iż wezwanie zostało prawidłowo sformułowane, niezastosowanie się przez stronę do jego treści skutkuje odrzuceniem skargi.
Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy, odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie wyroku