I FZ 426/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane: I SA/Ol 503/09
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-10-23
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Zwrócono nienależnie uiszczoną opłatę
Odrzucono zażalenie
Sędziowie:
Małgorzata Niezgódka – Medek /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA: Małgorzata Niezgódka – Medek po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia S. T. K. W. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 20 sierpnia 2009 r. sygn. akt I SA/Ol 503/09 odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi S. T. K. W. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 20 sierpnia 2009 r. nr PP (…) w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług postanawia: 1) odrzucić zażalenie; 2) zwrócić S. T. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem niezasadnie uiszczonego wpisu od zażalenia.

Uzasadnienie wyroku

Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 503/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.), odmówił S. T. wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.
Powyższe orzeczenie doręczono skarżącemu 25 sierpnia 2009 r.
Strona została pouczona, że przysługuje jej prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Pismem datowanym na dzień 4 września 2009 r. skarżący wniósł zażalenie na to postanowienie.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:
Stosownie do treści art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. W rozpoznawanej sprawie termin ten upływał tym samym dnia 1 września 2009 r. Nie był to ustawowo dzień wolny od pracy, tak więc skarżący by wnieść zażalenie w terminie, musiał dokonać tego najpóźniej w tym dniu.
Z akt sprawy wynika jednak, że zażalenie zostało nadane w urzędzie pocztowym dopiero dnia 4 września 2009 r., a więc po terminie przewidzianym do dokonania tej czynności procesowej. W konsekwencji Sąd pierwszej instancji powinien na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 193 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. zażalenie strony odrzucić. Zamiast tego zażaleniu nadano bieg m. in. wzywając skarżącego do uiszczenia wpisu od tego zażalenia.
Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.
O zwrocie pobranego wpisu od zażalenia postanowiono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a., mając jednak na uwadze treść art. 222 p.p.s.a.
Przepis ten stanowi, że nie żąda się opłat od pisma, jeżeli już z niego wynika, że podlega ono odrzuceniu. Z tych względów, mimo, że odpis zażalenia doręczono stronie przeciwnej Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zwrócić cały uiszczony wpis.