I SA/Ol 60/09 – Wyrok WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Sygn. powiązane: II FZ 289/09
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-02-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Renata Kantecka
Wiesława Pierechod /przewodniczący sprawozdawca/
Włodzimierz Kędzierski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wiesława Pierechod (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Włodzimierz Kędzierski, Sędzia WSA Renata Kantecka, Protokolant Marika Brzozowiec, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r., sprawy ze skargi I.G.J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[…]" nr "[…]", w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych 1. oddala skargę, 2. przyznaje doradcy podatkowemu R.M., kwotę 292,80 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa i 80/100) tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz 17 zł (słownie: siedemnaście) tytułem zwrotu wydatków, płatne z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Uzasadnienie wyroku