I OZ 831/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ:
Minister Transportu
Data:
2009-08-06
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Anna Lech /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lech po rozpoznaniu w dniu 3 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 808/06 wzywające Z. W. działającego w imieniu własnym i jako pełnomocnik S. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 808/06 odrzucające zażalenie J. W., J. W. i B. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 808/06 odrzucające zażalenie J. W., J. W. i B. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 808/06 zawieszające postępowanie sądowe w sprawie ze skargi Z. W., S. W., J. W., J. W. i J. W. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia […] 2006 r., nr […] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie wyroku

Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarządzeniem z dnia 13 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 808/06, wezwał Z. W., działającego w imieniu własnym oraz jako pełnomocnika S. W., do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od zażalenia na postanowienie tegoż Sądu z dnia 17 czerwca 2008 r., odrzucające zażalenie J. W., J. W. i B. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 808/06 – w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu tego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia.Na to zarządzenie Z. W. złożył zażalenie, z którego wynika, że się z nim nie zgadza.Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.Natomiast w myśl art. 230 § 1 i § 2 wskazanej ustawy, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.W związku z tym, uznać należy, że zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 808/06, podlega obowiązkowi wpisu w wysokości 100 zł, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).Naczelny Sąd Administracyjny uznał zatem, że zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lipca 2009 r., nie narusza przepisów obowiązującego prawa.Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 i 198 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.

Powrót do