I SA/Ol 760/09 – Postanowienie WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Koszty sądowe
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-11-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie sądowe
Sędziowie:
Andrzej Błesiński /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Błesiński po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[…]" Nr "[…]" w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić skarżącemu z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie kwotę 126 (sto dwadzieścia sześć) złotych tytułem połowy wpisu uiszczonego od cofniętej skargi.
Uzasadnienie: Spółka A., wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[…]" w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług.
Postanowieniem z dnia "[…]", na zgodny wniosek stron, postępowanie sądowe zostało zawieszone. Natomiast postanowieniem z dnia "[…]", na skutek wniosku strony skarżącej postępowanie zostało podjęte.
Pismem z dnia "[…]" skarżąca Spółka cofnęła w całości wniesioną skargę. Wniosła przy tym o zwrot uiszczonego wpisu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 161 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (D.U. nr 153, poz.1270 ze zm., dalej jako : p.p.s.a.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Natomiast art. 60 p.p.s.a. stanowi, że skarżący może cofnąć skargę , a cofnięcie wiąże sąd. Cofnięcie skargi jest jednak niedopuszczalne jeżeli sąd uzna, że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Ponieważ w ocenie sądu okoliczności takie w niniejszej sprawie nie występują , cofnięcie skargi uznać należy za skuteczne. Orzeczono więc jak w punkcie 1. postanowienia.
O częściowym zwrocie uiszczonego wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Cofnięcie skargi nastąpiło bowiem po nadaniu jej biegu w postępowaniu sądowym ale jeszcze przed skierowaniem na rozprawę. Zwrotowi podlega zatem tylko połowa z uiszczonego (k.30 ) w kwocie 251 zł wpisu.

Uzasadnienie wyroku