II GZ 255/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Sygn. powiązane: VI SA/Wa 1698/09
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Data:
2009-11-04
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Rafał Batorowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Rafał Batorowicz po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia M. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 września 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1698/09 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi M. L. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia […] sierpnia 2009 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie wyroku