I SA/Po 802/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2009-09-11
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżoną interpretację
Sędziowie:
Karol Pawlicki /przewodniczący sprawozdawca/
Maria Skwierzyńska
Sylwia Zapalska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Karol Pawlicki Sędziowie NSA Sylwia Zapalska NSA Maria Skwierzyńska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Kamila Kozłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Spółki A sp. z o.o. w B. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia […] r., nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej działającego w imieniu Ministra Finansów na rzecz skarżącej Spółki kwotę […]zł ([…] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; /-/M. Skwierzyńska /-/K. Pawlicki /-/S. Zapalska

Uzasadnienie wyroku