II OZ 535/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane: VII SA/Wa 840/07
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-06-05
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Alicja Plucińska -Filipowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia D. i M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 października 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 840/07 odrzucające zażalenie M. i J. W. na postanowienie z dnia 25 sierpnia 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 840/07 odrzucające skargę kasacyjną D. i M. W. w sprawie ze skargi D. i M. W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] marca 2007 r., nr […] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia: oddalić zażalenie.
Uzasadnienie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 13 października 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 840/07, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "ppsa", odrzucił zażalenie M. i J. W. na postanowienie tego Sądu z dnia 25 sierpnia 2008 r. odrzucające skargę kasacyjną D. i M. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie ze skargi D. i M. W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] marca 2007 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że M. i J. W. nie dochowali wymagań z art. 194 § 4 ppsa, ponieważ zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, mimo prawidłowego pouczenia jakie otrzymali, sporządzili osobiście.
Zażalenie na powyższe postanowienie złożyli D. i M. W. wnosząc o jego uchylenie.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 197 § 2 ppsa do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, zaś stosownie do art. 178 ppsa wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną. W myśl art. 194 § 4 zasadą jest, że zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.
Z akt sprawy nie wynika, żeby J. i M. W. byli uprawnieni do wniesienia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej. Niedotrzymanie obowiązku nałożonego art. 194 § 4 ppsa, tzw. przymusu radcowsko – adwokackiego, stosownie do art. 178 ppsa, skutkuje jego odrzuceniem.
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowienie Sądu I instancji jest słuszne. Wskazać również należy, że Sąd I instancji postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2008 r. odrzucił skargę kasacyjną D. i M. W., zaś postanowienie to zaskarżyła M. i J. W., których przedmiotowe postanowienie nie dotyczy.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na mocy art. 184 w związku z art. 197 ppsa.

Uzasadnienie wyroku