II OZ 1379/07 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Sygn. powiązane: VII SA/Wa 840/07
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2007-12-21
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Małgorzata Stahl /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Stahl po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia D. i M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. akt VII SA/Wa 840/07 w zakresie przyznania D. i M. W. prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego od skargi oraz ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi D., M., J. i M. W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […], zn. […] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia: oddalić zażalenie
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 7 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał D. i M. W. prawo pomocy w zakresie częściowym zwalniając ich od wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł. oraz ustanawiając pełnomocnika z urzędu. W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że prawo pomocy w zakresie całkowitym, jakiego domagali się skarżący następuje w przypadku wykazania przez wnioskującego, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Tymczasem skarżący uzyskują stały dochód z tytułu emerytur w wysokości […] zł. brutto, z którego utrzymują się wraz ze studiującą córką. W tych okolicznościach Sąd uznał, że skarżący są w stanie częściowo ponieść koszty związane z postępowaniem w sprawie.
W zażaleniu na powyższe postanowienie skarżący podnieśli, że "Sąd zmusza ich do żebractwa i chroni złodziei i nieprawidłowości w Nadzorze Budowlanym" odmawiając im przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie podlega oddaleniu.
Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i powinno się sprowadzać do przypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście obiektywnie niemożliwe. Tymczasem z wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że D. W. wraz mężem uzyskują łączny dochód […] zł. brutto z tytułu emerytur i prowadzą wspólne gospodarstwo z córką, która nie pracuje i pozostaje na ich utrzymaniu. Powyższa sytuacja nie wskazuje na konieczność przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym, ponieważ nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), a zaskarżonym postanowieniem skarżący uzyskali prawo pomocy w zakresie zwolnienia z wpisu od skargi oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu w niniejszym postępowaniu.
Z powyższych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku