VII SA/Wa 663/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-04-16
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Sędziowie:
Jolanta Zdanowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Jolanta Zdanowicz po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej […] przy ul. . […]w […] na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […]lutego 2009 r. nr […] w przedmiocie nakazu likwidacji okien postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] lutego 2009 r. nr […]
Uzasadnienie: W skardze z dnia 4 marca 2009 r. skarżąca Wspólnota Mieszkaniowa […] przy ul. […] w […] zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z dnia […] lutego 2009 r., nr […] nakładającej obowiązek likwidacji okien w ścianie budynku przy ul. […] w […] uzasadniając go faktem "pozbawienia właścicieli lokali prawa korzystania z okien, pozbawienia ich dopływu światła do pomieszczeń lokali, narażeniu wspólnoty na znaczne wydatki konieczne dla wykonania decyzji oraz na odpowiedzialność prawną za pozbawienie właścicieli lokali ich praw związanych z korzystaniem z tych okien"
Ponadto w opinii skarżącego "zlikwidowanie 21 otworów okiennych stanowi negatywną ingerencję w sferę uprawnień i interesów osób faktycznie korzystających z tych okien, o nieodwracalnych skutkach faktycznych i prawnych
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył , co następuje:
Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, jeśli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Oznacza to, że chodzi o taką szkodę (majątkową, a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.
Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu rozpoznania skargi przez Sąd zasługuje na uwzględnienie. Sąd wydając orzeczenie w omawianym przedmiocie powinien swoje rozstrzygnięcie oprzeć zarówno o ocenę wniosku skarżącego, jak i materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy, w aspekcie wystąpienia bądź też niewystąpienia przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, to jest niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.
Uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji spoczywa na stronie skarżącej (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r. FZ 496/2004).
W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie zachodzą okoliczności, które przemawiają za uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji, a strona skarżąca w opinii Sądu wystarczająco je uprawdopodobniła, gdyż wykonanie obowiązku nałożonego w/w decyzją będzie się wiązać z trudnymi do odwrócenia skutkami lub wywołać szkodę znacznych rozmiarów, a mianowicie dotkliwe skutki finansowe.
W związku z powyższym na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku