VII SA/Wa 1730/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-09-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Jolanta Zdanowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Jolanta Zdanowicz po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Z. i A. Z. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] lipca 2009 r. znak: […] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej nakazującej rozbiórkę postanawia odrzucić skargę M. Z. i A. Z.
Uzasadnienie: Zarządzeniem z dnia 30 września 2009r., doręczonym przy piśmie Sądu z dnia
2 października 2009r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał skarżących A. Z. i M.Z. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.
Jak wynika ze znajdujących się w aktach sprawy zwrotnych potwierdzeń odbioru, przedmiotowe wezwania zostały doręczone skarżącym w dniu 16 października 2009 r.
Po sprawdzeniu w Rejestrze Opłat Sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie odnotowano do dnia 10 listopada 2009 r. należnej wpłaty z tytułu uiszczenia wpisu sądowego w przedmiotowej sprawie.
Należy zauważyć, że zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Sąd odrzuca skargę gdy pomimo wezwania nie został uiszczony wpis sądowy.
Wobec powyższego, z uwagi na dyspozycję art. 220 § 3 powołanej ustawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku