II SA/Bd 812/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Klotz
Grzegorz Saniewski /sprawozdawca/
Jerzy Bortkiewicz /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz Sędziowie: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski (spr.) Sędzia WSA Anna Klotz Protokolant Katarzyna Korycka po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi E. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia […] nr […] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku