I SA/Bk 225/09 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Skarżony organ:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Data:
2009-05-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Oddalono wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku
Sędziowie:
Wojciech Stachurski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Stachurski po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z 3 września 2009 r. w sprawie ze skargi S. S. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia […] marca 2009 r. Nr […] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od niewpłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu.
Uzasadnienie: Postanowieniem z 30 września 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku odmówił Skarżącemu sporządzenia uzasadnienia wyroku
z 3 września 2009 r. z uwagi na przekroczenie terminu do złożenia takiego żądania.
W piśmie z 13 listopada 2009 r. Skarżący zwrócił się o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 3 września 2009 r. Wskazał, że 6 listopada 2009 r. skontaktował się z pełnomocnikiem, aby dowiedzieć się, czy są jakieś wieści z Sądu w jego sprawie. Wówczas, pełnomocnik poinformował Skarżącego, że zapadł wyrok oddalający skargę. Skarżący podniósł, że nic nie wiedział o terminie rozprawy, a chciałby odwołać się od tego wyroku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważy(, co następuje.
Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej w skrócie: "u.p.p.s.a."), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Oprócz złożenia wniosku w tej kwestii, warunkiem przywrócenia uchybionego terminu do dokonania określonej czynności jest również łączne spełnienie następujących przesłanek. Mianowicie pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni
od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Nadto strona ma obowiązek uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak jej winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 u.p.p.s.a.).
W ocenie Sądu okoliczności wskazane we wniosku nie dają podstawy
do przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Przywrócenie uchybionego terminu ma charakter wyjątkowy i może nastąpić jedynie wtedy, gdy strona uprawdopodobni brak swojej winy.
Brak winy strony w uchybieniu terminowi podlega ocenie z uwzględnieniem obiektywnego miernika staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy.
W sprawie niniejszej Skarżący ustanowił pełnomocnika do reprezentowania jego osoby m.in. przed sądem. Pełnomocnik został prawidłowo zawiadomiony
o terminie rozprawy. W takim przypadku Sąd nie miał obowiązku powiadamiać
o terminie rozprawy Skarżącego. Brak wiedzy Skarżącego o odbyciu rozprawy
i wydaniu wyroku, nie może więc uzasadniać braku winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia zapadłego
w przedmiotowej sprawie. W orzecznictwie utrwalił się już pogląd, że skutki zaniedbań profesjonalnego pełnomocnika, obciążają mocodawcę.
Z uwagi na powyższe okoliczności, wobec braku przesłanek do przywrócenia terminu, orzeczono jak w sentencji postanowienia, w oparciu o art. 86 § 1 i 87 § 1 i 2 u.p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku