II SA/Gd 904/08 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2008-12-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Dorota Jadwiszczok /przewodniczący/
Krzysztof Ziółkowski /sprawozdawca/
Tamara Dziełakowska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok Sędziowie: Sędzia WSA Tamara Dziełakowska Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski (spr.) Protokolant Sekretarz Sądowy Anna Rusajczyk po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi I. D. i T. D. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 6 listopada 2008 r., nr […] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku