I GZ 112/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Sygn. powiązane: I SA/Ol 95/09
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-11-09
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Sędziowie:
Rafał Batorowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Rafał Batorowicz po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Dyrektora Izby Celnej w O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. z dnia 28 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 95/09 w zakresie zasądzenia zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skarg "B. P." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia […] czerwca 2007r., nr […]; z dnia […] czerwca 2007r., nr […]; z dnia […] czerwca 2007r., nr […]; z dnia […] czerwca 2007r., nr […]; z dnia […] lipca 2007r., nr […]; z dnia […] lipca 2007r., nr […] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług postanawia: 1) umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym z zażalenia Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia nr […] czerwca 2009 r., na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. z dnia 28 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 95/09, 2) zwrócić Dyrektorowi Izby Celnej w O. połowę wpisu od zażalenia w wysokości 50 (pięćdziesiąt) złotych.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 95/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w O. w sprawie ze skarg "B. P." Sp.
z o.o. w P. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia […] czerwca 2007 r., Nr […]; z dnia […] czerwca 2007 r., Nr […]; z dnia […] czerwca 2007 r., Nr […]; z dnia […] czerwca 2007 r., Nr […]; z dnia […] lipca 2007 r., Nr […]; z dnia […] lipca 2007 r., Nr […]; w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług umorzył postępowanie w sprawie i zasądził od Dyrektora Izby Celnej w O. na rzecz skarżącej "B. P." Sp. z o.o. w P. kwotę 48.702,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Zażaleniem z dnia […] czerwca 2009 r. Dyrektor Izby Celnej w O. zaskarżył powyższe postanowienie w części, w której Sąd I instancji zasądził na rzecz "B. P." Sp. z o.o. w P. zwrot kosztów postępowania sądowego.
Pismem z dnia […] września 2009 r. Dyrektor Izby Celnej w O. cofnął przedmiotowe zażalenie.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:
Następstwem procesowym cofnięcia zażalenia ze skutkiem prawnym jest umorzenie przez sąd postępowania. Zanim jednak sąd umorzy postępowanie z tej przyczyny, obowiązany jest z urzędu poddać kontroli skuteczność cofnięcia zażalenia.
Cofnięcie zażalenia nastąpiło przed skierowaniem sprawy na posiedzenie
w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Mając na uwadze, że cofnięcie zażalenia jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60, art. 193 i art. 197 § 2 oraz art. 232
§ 1 pkt 2 i § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku