III SA/Gd 354/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane)
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-07-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Orłowska /sprawozdawca/
Jacek Hyla /przewodniczący/
Marek Gorski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Hyla, Sędziowie Sędzia NSA Marek Gorski, Sędzia NSA Anna Orłowska (spr.), Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Hanna Tarnawska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego […] z dnia 12 maja 2009 r., nr […] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku