IV SA/Gl 317/09 – Wyrok WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6335 Zwrot nienależnego świadczenia
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-05-11
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Beata Kalaga-Gajewska /sprawozdawca/
Szczepan Prax /przewodniczący/
Tadeusz Michalik

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Szczepan Prax Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska (spr.) Sędzia NSA Tadeusz Michalik Protokolant st. sekr. sąd. Alicja Sadowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M.T. na decyzję Wojewody […] z dnia […] nr […] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku