IV SA/Gl 327/09 – Wyrok WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6269 Inne o symbolu podstawowym 626
6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Rada Miasta
Data:
2009-05-15
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Stwierdzono wydanie uchwały z naruszeniem prawa
Sędziowie:
Beata Kalaga-Gajewska /sprawozdawca/
Szczepan Prax /przewodniczący/
Tadeusz Michalik

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Szczepan Prax Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska (spr.) Sędzia NSA Tadeusz Michalik Protokolant st. sekr. sąd. Alicja Sadowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Wojewody […] na uchwałę Rady Miejskiej w T. z dnia […] nr […] w przedmiocie lokalnych inicjatyw stwierdza, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa.

Uzasadnienie wyroku