I SA/Gl 674/10 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Prezydent Miasta
Data:
2010-06-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Teresa Randak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Randak (spr.) po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na postanowienie Prezydenta Miasta K. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie ulgi płatniczej – umorzenia zaległości podatkowej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie wyroku

Zaskarżonym postanowieniem, wydanym na podstawie art. 18 ust. 3 ustawyz dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm.), organ nie wyraził zgodyna umorzenie przez naczelnika urzędu skarbowego zaległości podatkowej skarżącej.W dniu 1 marca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie II FPS 9/09 podjął uchwałę, w której stwierdził, iż postanowienie przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego w przedmiocie ulgi podatkowej, o którym mowa w powołanym przepisie, nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawoo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty. Naczelny Sąd Administracyjnyw uzasadnieniu do wyżej wymienionej uchwały wskazał, iż takie postanowienie, jak to, które stanowi przedmiot zaskarżenia w niniejszej sprawie, nie kończy postępowania, nie rozstrzyga sprawy co do istoty, ani nie służy na nie zażalenie i w związku z tym uznał, iż nie podlega ono zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Rozstrzygnięcie to dla Sądu orzekającego w niniejszej sprawie jest wiążące i dlatego, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ostatnio powołanej ustawy, zgodnie z którym Sąd odrzuca skargę, jeżeli jej wniesienie nie jest dopuszczalne, orzeczono jak w sentencji.Jak jednakże podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny we wspomnianej uchwale rozstrzygnięcie takie nie wyłącza możliwości kontroli legalności tego rodzaju postanowienia organu przy rozpoznawaniu ewentualnej skargi na decyzję dyrektora izby skarbowej, wydanej w wyniku odwołania od decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie ulgi, której to postanowienie dotyczy.

Powrót do