IV SA/Gl 680/09 – Wyrok WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Beata Kalaga-Gajewska
Szczepan Prax /przewodniczący sprawozdawca/
Tadeusz Michalik

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Szczepan Prax (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska Sędzia NSA Tadeusz Michalik Protokolant st. sekr. sąd. Alicja Sadowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Gminy B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody […] z dnia […] nr […] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku