II FZ 97/10 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-03-02
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Krystyna Nowak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Krystyna Nowak po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia K. K. na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach z dnia 25 stycznia 2010 r., sygn. akt I SA/Gl 1108/08 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 24 września 2008 r., nr […] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie wyroku

II FZ 97/101 UZASADNIENIEZarządzeniem z 25 stycznia 2010 r., sygn. akt I SA/Gl 1108/08, wydanym na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Zastępca Przewodniczącego Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach wezwał K. K. do uiszczenia wpisu sądowego od złożonego przez niego zażalenia na postanowienie z 4 stycznia 2010 r. odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z 24 września 2008 r., Nr […], w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego. Żądany wpis został określony na 100 zł; wezwanie zostało doręczone 1 lutego 2010 r.W zażaleniu K. K. wniósł o uchylenie zarządzenia. Wskazał, że został wcześniej pouczony o tym, że zażalenia na postanowienia dotyczące kosztów sądowych z mocy prawa są wolne od opłat sądowych.Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził i zważył, co następuje:Zażalenie nie miało uzasadnionych podstaw.W piśmie z 28 października 2008 r., skierowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem SKO w K., K. K. zaskarżył sześć wskazanych w nim orzeczeń Kolegium, w tym przedmiotową decyzję odmawiającą uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach z 10 grudnia 2008 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwotach po 200 zł od każdej zaskarżonej decyzji.W piśmie z 18 grudnia 2008 r. złożył wniosek o zwolnienie z obowiązku uiszczenia wpisu od skargi na decyzję podatkową.Postanowieniem z 11 maja 2009 r. WSA odmówił przyznania prawa pomocy w postaci zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych; zażalenie na to postanowienie zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 sierpnia 2009 r.Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału w WSA w Gliwicach K. K. ponownie został wezwany do uiszczenia wpisu (200 zł) od skargi.Wezwanie w niniejszej sprawie zostało doręczone 21 września 2009 r.Skarżący wpisu nie uiścił, co skutkowało odrzuceniem skargi (postanowienie WSA z 9 listopada 2009 r.)Wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję podatkową został przez WSA odrzucony postanowieniem z 4 stycznia 2010 r. z powodu uchybienia terminowi do jego złożenia.Zażalenie na to postanowienie zostało złożone przez skarżącego w piśmie z 16 stycznia 2010 r.Wskazanym na wstępie zarządzeniem z 25 stycznia 2010 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie w sprawie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu.Zarządzenie wydane zostało zgodnie z powołanymi w nim przepisami.Art. 220 § 1 i 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowią, że "Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. (…) Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd." Zgodnie z § 4 tego przepisu wolne jest od wpisu jedynie zażalenie wniesione na zarządzenie przewodniczącego o pozostawieniu pisma bez rozpoznania lub na postanowienie sądu o odrzuceniu środków prawnych wymienionych w § 3.Wskazać też należy na art. 227 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym nie pobiera się opłat sądowych od zażaleń na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy.Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy zauważyć należy, że przedmiotem zażalenia, którego dotyczyło zarządzenie w sprawie wezwania strony o uiszczenie wpisu nie było postanowieniem o odrzuceniu skargi z powodu nieuiszczenia wpisu, a postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu, do którego art. 220 § 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie miał zastosowania. Zastosowania nie znajdował też art. 227 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, gdyż nie ma istotnego znaczenia to, że wniosek o przywrócenie terminu dotyczył uiszczenia wpisu – nie ma to wpływu na konstatację, że zaskarżone postanowienie nie dotyczy bezpośrednio kwestii kosztów sądowych.Ze wskazanych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.———————–3