II SA/Ke 581/09 – Wyrok WSA w Kielcach


Sygnatura:
6330 Status  bezrobotnego
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-10-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Beata Ziomek
Jacek Kuza /przewodniczący/
Renata Detka /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Kuza, Sędziowie Sędzia WSA Renata Detka (spr.),, Sędzia WSA Beata Ziomek, Protokolant Asystent sędziego Dorota Pawlicka-Armańska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 listopada 2009r. sprawy ze skargi T. S. na decyzję Wojewody z dnia […] znak: […] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku