I OZ 808/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6192 Funkcjonariusze Policji
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane: III SA/Łd 217/09
Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2009-08-04
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Joanna Banasiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2 lipca 2009 r., sygn. akt III SA/Łd 217/09 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi K. C. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia […] lutego 2008 r., nr […] w przedmiocie zwolnienia ze służby postanawia: oddalić zażalenie
Uzasadnienie: W dniu 26 marca 2009 r. K. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia […] lutego 2008 r. nr […] w przedmiocie zwolnienia ze służby. W skardze skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego rozkazu personalnego. Postanowieniem z dnia 29 maja 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wstrzymał wykonanie zaskarżonego rozkazu personalnego.
W dniu 23 czerwca 2009 r. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi złożył zażalenie na powyższe postanowienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Uzasadniając wniosek Komendant podał, że jest on wyłącznie uprawniony do podejmowania decyzji w przedmiocie wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć sądów. Z uwagi na nawał obowiązków służbowych podejmowanych w ostatnim czasie, w szczególności poza siedzibą jednostki, dopiero 16 czerwca 2009 r. Komendantowi został przedstawiony stan sprawy i w tym dniu miał możliwość zapoznania się z postanowieniem sądu, podejmując decyzję o złożeniu w sprawie zażalenia w dniu 22 czerwca 2009 r.
Postanowieniem z dnia 2 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) odmówił organowi przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. Zdaniem Sądu powołane przez stronę powody uchybienia terminu nie zasługują na uwzględnienie, albowiem szeroki zakres obowiązków służbowych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nie może dawać podstawy do żądania przywrócenia terminu do wniesienia wskazanego środka odwoławczego. W ocenie Sądu, organ administracji nie uprawdopodobnił zatem, iż dochował wszelkiej należytej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej.
Na powyższe postanowienie Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wniósł zażalenie, zarzucając naruszenia przepisu art. 87 § 2 p.p.s.a. polegające na błędnym przyjęciu, iż w sprawie strona nie uprawdopodobniła okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu, podczas gdy w ocenie organu okoliczności w postaci niemożności zapoznania się Komendanta Wojewódzkiego Policji z treścią postanowienia Sądu z dnia 29 maja 2009 r. zostały wykazane i świadczą o braku takowej winy. Wskazując na powyższe organ wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. W uzasadnieniu zażalenia organ powtórzył argumenty zawarte we wniosku o przywrócenie terminu podnosząc, że w zakreślonym do złożenia terminie Komendant przebywał głównie poza terenem jednostki macierzystej, a w pozostałe dni przebywał na urlopie wypoczynkowym, a także w miejscu swojego zamieszkania w Warszawie.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona uchybiła terminowi, jego przywrócenie możliwe jest jedynie wówczas, gdy uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony. W orzecznictwie i w literaturze prawniczej przyjmuje się, iż brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy. Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i nie jest możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Zatem przywrócenie terminu może mieć miejsce wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Mając powyższe na uwadze oraz wzgląd na okoliczności sprawy niniejszej należy stwierdzić, że organ nie uprawdopodobnił okoliczności wskazujących na brak jego winy w uchybieniu terminu – tak jak tego wymaga art. 87 § 2 p.p.s.a. Podniesiony w zażaleniu zarzut naruszenia powyższego przepisu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi jest zatem nieusprawiedliwiony.
Należy bowiem wskazać, że takie okoliczności jak liczne obowiązki osoby piastującej obowiązki organu, przybywanie tej osoby poza jego siedzibą czy też urlop wypoczynkowy takiej osoby w żadnym wypadku nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla braku dokonania w terminie obowiązków procesowych przez organ. Obowiązkiem osoby sprawującej funkcję organu jest bowiem takie zorganizowanie pracy podległego jej urzędu, aby także podczas jej nieobecności w siedzibie urzędu było zapewnione jego prawidłowe funkcjonowanie, poprzez zorganizowanie odpowiedniego systemu zastępstwa gwarantującego właściwe funkcjonowanie urzędu.
Wobec powyższego należy uznać, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zasadnie zaskarżonym postanowieniem z dnia 2 lipca 2009 r. odmówił Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia.
Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił zażalenie oddalić.

Uzasadnienie wyroku